Khối Văn Phòng:
- Ban Kế Hoạch Tổng Hợp
- Ban Quan Hệ Quốc Tế
- Ban Tài Chính
- Ban Hội Viên và Đào Tạo
- Ban Tổ Chức
- Ban Pháp Chế
- Ban Công Tác Xã Hội
- Tạp Chí Hiệp Hội


Các Trung Tâm:
- Trung Tâm nghiên cứu, tư vấn chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư dự án tại Việt Nam.
- Trung Tâm nghiên cứu, tư vấn chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tài chính tại Việt Nam.
- Trung tâm nghiên cứu, hỗ trợ cho hoạt động đầu tư kinh tế biển đảo tại Việt Nam.
- Trung tâm nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ về chính sách, pháp luật cho hoat động đầu tư dịch vụ máu và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
- Trung tâm nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ về chính sách, pháp luật cho hoat động đầu tư phòng ngừa ứng phó thảm họa – thích ứng biến đổi khí hậu tại việt nam.
- Trung Tâm nghiên cứu, tư vấn chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư đặt cược tại Việt Nam.