Nhận định của Hiệp hội Nghiên cứu, Tư vấn về chính sách pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam về Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư: Vướng mắc trong chuyển giao không bồi hoàn.

httpss://amp.baodautu.vn/dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong---tu-vuong-mac-trong-chuyen-giao-khong-boi-hoan-d112074.html